Business Services

Har jeres sælgere svært ved at sælge elbiler?
Har de svært ved at danne sig et overblik over den nye teknik?
Eller har de svært ved at sætte sig ind i den omstilling elbils kunder skal igennem?
EV-Consult kan hjælpe med at optimere salgs oplevelsen for jeres kunder, og sørge for at jeres sælgere er stærkt rustede til at sælge elbiler.
EV-Consult kan hjælpe med at finde jeres svagheder, så vi sammen kan blive stærkere.
Kvalificeret personale er grundstenen i god forretning.

 

Salg af elbiler:
Hvad skal du vide for at kunne sælge en elbil?
Hvilke spørgsmål bliver oftest stillet?

 

Teknik i elbiler:
Hvordan er teknikken i elbilen skruet sammen?
Hvad er fremtidens tendenser?

 

Sikkerhed:
Hvordan håndterer man høj volt systemet i elbiler?
Hvilke tegn skal man kigge efter før det går galt?
Total Cost of Ownership.
Skal jeres virksomhed til at købe ny flåde?
Elbiler er ofte mere bekostelige i indkøb end brændstofbiler, men hvornår vender kurven?
EV-Consult tilbyder en komplet analyse af jeres behov!
Gennem smart planlægning, flådestyring, ruteoptimering, og den høje rækkevidde moderne elbiler har, så er det ikke noget problem at nå ud til dagens opgaver.
Stiller jeres kunder spørgsmål som er svære at besvare?
F.eks.:
Hvordan udvindes kobolt?
Hvad er forskellen på CCS og CHAdeMO tilslutning?
Hvordan fungerer hybridbiler?
Hvad er den forventede levetid på batterierne?
EV-Consult hjælper med at besvare alle de forskellige spørgsmål der kan melde sig.
EV-Consult kan udvikle materiale til netop jeres virksomhed, så i kan få styr på de hyppigst stillede spørgsmål.
Få en emissions sammenligning af den bil du har nu, og den elbil du går og drømmer om!
Se forskellen på hvor meget CO2 og NOx bilerne faktisk udleder fra vugge til grav.
Med i udregning er der både medregnet gennemsnitlig dansk elproduktion, og elproduktion fra vedvarende energikilder.
Alt sammen i overensstemmelse med Klimarådets rapport.
Er elbiler i virkeligheden en modedille der går over om et par år?
Er der andre teknologier som er blevet overset eller vinder indpas?
Skal man vente med at købe elbil til om 2-3 år?
Hvordan ser fremtiden ud for transportsektoren?
Hvordan ser brugtbilsmarkedet ud om 5 år?
For at kunne svare på disse spørgsmål, kræver det dybt indblik i bilbranchen og den globale teknologiske udvikling. Sammen med førende samarbejdspartnere i branchen, holder EV-Consult fingeren på pulsen, og den udvikling vi bevæger os hen imod.
EV-Consult tilbyder skræddersyet analyse til netop din virksomhed.
Nu kan det næsten ikke blive bedre, og dog. For vidste du at elbiler generelt er sikrere at forulykke i end brændstofbiler?
Batteripakkens placering påvirker at bilens tyngdepunkt er lavere end normalt. Det betyder at elbiler har lavere risiko for at rulle rundt, og klarer sig bedre ved hurtige undvigemanøvrer. Desuden er deformerings-zonerne større, og kan derfor optage mere energi ved et sammenstød.
Men ved servicering, ulykke eller brand er der dog nye forholdsregler man skal huske.
EV-Consult tilbyder sikkerheds kursus til virksomhedens ansatte og chauffører.

Are you ready for change?
Preparing for a big shift in mobility
EV-Consult offers to give lectures on e-mobility and the transition it requires from the consumer and the community.
Elbilism has led to disruption in the car industry, and so far has affected everything from registration tax, ownership, living, ethics and morals.
For the first time since Henry Ford introduced mass production, the automotive industry may be on the brink of the Second Revolution – and this one is driven by digitalization.
More than a dozen technological trends are evolving in the industry, yet only 4 show the potential for radical disruptions: electric cars, connectivity, shared mobility and automated driving. As the future of the automotive industry is so full of uncertainty, industry players need to assess what effect this will have on business.

Do your employers have a hard time selling electric cars?
Do they find it difficult to form an overview of the new technique?
Or are they having a hard time getting into the transition electric car customers are going through?
 
EV-Consult can help optimize the sales experience for your customers, and make sure your salespeople are strongly equipped to sell electric cars.
EV-Consult can help find your weaknesses so we can grow stronger together.

Qualified staff is the cornerstone of good business.


Sales of electric cars:
What do you need to know to sell an electric car?
What questions are most often asked?

Technology in electric cars:
How is the technique in the electric car screwed together?
What are the trends of the future?

Security:
How to handle the high voltage system in electric cars?
What signs to look for before things go wrong?

Does your company need to buy a new fleet?

Electric cars are often more expensive to buy than fuel cars, but when does the curve turn?
EV-Consult offers a complete analysis of your needs!
Through smart planning, fleet management, route optimization, and the high reach modern electric cars have, reaching today’s tasks is no problem.

Do your customers ask questions that are difficult to answer?


For example.:
How is cobalt extracted?
What is the difference between CCS and CHAdeMO connection?
How do hybrid cars work?
What is the life expectancy of the batteries?


EV-Consult helps answer all the different questions that may arise.
EV-Consult can develop material for your particular business, so you can get the most frequently asked questions.

Get an emission comparison of the car you have now and the electric car you dream of!


See the difference in how much CO2 and NOx cars actually emit from cradle to grave.
Included in the calculation are both average electricity production and electricity production from renewable energy sources.
All in accordance with the Climate Council’s report.

Are electric cars in fact a fashion craze that goes over in a few years?


Are there other technologies that have been overlooked or are gaining ground?

Should one wait to buy electric car for 2-3 years?

What is the future of the transport sector?

What does the used car market look like in 5 years?

To answer these questions, it requires deep insight into the automotive industry and global technological development. Together with leading business partners in the industry, EV-Consult keeps its finger on the pulse and the development we are moving towards.
EV-Consult offers tailor-made analysis for your particular business.

Now it can hardly get any better, and yet. Did you know that electric cars are generally safer when involved in accidents than fuel cars?
The location of the battery pack affects the car’s center of gravity. This means that electric cars have a lower risk of rolling around, and perform better in quick evasive maneuvers. In addition, the deformation zones are larger and can therefore absorb more energy in a collision.


However, when servicing, accident or fire, there are new precautions to keep in mind.
EV-Consult offers a safety course for the company’s employees and drivers.

Are you ready for change?

Preparing for a big shift in mobility


EV-Consult offers to give lectures on e-mobility and the transition it requires from the consumer and the community.
EV’s has led to disruption in the car industry, and so far has affected everything from registration tax, ownership, living, ethics and morals.
For the first time since Henry Ford introduced mass production, the automotive industry may be on the brink of the Second Revolution – and this one is driven by digitalization.
More than a dozen technological trends are evolving in the industry, yet only 4 show the potential for radical disruptions: electric cars, connectivity, shared mobility and automated driving. As the future of the automotive industry is so full of uncertainty, industry players need to assess what effect this will have on business.